Titularitat de l'app i acceptació de les condicions d'ús

La lectura i acceptació d´aquestes condicions d´ús és condició necessària per a la utilització dels serveis de l´app iOBRA, plataforma de gestió de documentació i comunicació de visites tècniques, que opera sota el domini iobra.net, i sobre les plataformes Android i iOS per a aplicacions mòbils. El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (d'ara endavant COAATT) és el propietari dels noms de domini i de l'app iOBRA. En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic s'informa que el COAATT és una corporació professional de dret públic, el domicili es troba a Tarragona, Rambla President F. Macià 6 (CP 43005), NIF Q4375003C, i que els seus Estatuts són aprovats per la Resolució JUS/1072009, de 26 de gener, pel qual, havent comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 3 de febrer de 2009. La utilització d'aquesta plataforma de gestió de documentació i comunicació de visites tècniques i els seus serveis implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquestes condicions d'ús acord amb la versió publicada per COAATT en el moment en què l'usuari accedeixi a l'app.

Objectius del portal

L'app iOBRA és una eina propietat i promoguda pel COAATT que té com a objectiu principal la gestió de documentació i comunicació de visites tècniques de les obres, que en facilitarà la visualització, el seguiment, l'elaboració i la custòdia de la documentació d'una obra i de qualsevol intervenció professional, incorporant la gestió dels llibres electrònics de visites, d'incidències i d'obres, els quals han estat realitzats amb l'assessorament de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les especificacions tècniques facilitades al respecte, complint tot el que la normativa exigeix ​​en aquesta matèria.El COAATT no intervé en cap cas en el supòsit que el col·legiat usuari de l'app iOBRA doni accés i autorització d'ús a tercers, per ser col·laboradors d'una obra a qüestió, romanent el COAATT al marge d'aquest accés i autorització en tot moment, així com dels continguts que incorpori i difongui a través d'aquesta eina informàtica.

Professionals inscrits i tercers

A l'app iOBRA, es podrà accedir amb perfil de Tècnic, responsable de l'alta dels clients, col·laboradors, obra, … així com del seguiment, de la petició de llibres, del tancament i de la gestió i contingut, al seu cop responsable de donar d'alta als tercers, anomenats Col·laboradors, com a persones vinculades a la intervenció professional ia les visites i seguiment de les obres/intervencions realitzades. Cadascú en el seu nivell de responsabilitat, serà responsable dels continguts, difusió i legalitat de les actuacions realitzades. Sent responsable últim el tècnic que gestiona l'obra/intervenció donada d'alta.

Professionals inscrits

A l'app iOBRA es poden inscriure com a Tècnics, col·legiats residents del COAATT així com tècnics col·legiats residents a altres Col·legis Professionals, que accepten les condicions d'ús i es comprometin a fer un ús responsable dels diferents serveis de l'app (d'ara endavant usuaris tècnics de l'app iOBRA). A més, en acceptar les condicions d'ús de l'app, reben les claus personals d'accés a aquesta plataforma, i són responsables del contingut, la informació introduïda, així com el bon ús i custòdia. A aquest efecte, cada tècnic usuari de l'eina que formi part del portal haurà d'emplenar una fitxa online amb les seves dades personals i professionals, dades que romandran al servidor fins a la petició formal de rescissió de la relació amb l'app a través del Col·legi professional on estigui inscrit, d'acord amb el punt 4 d'aquestes condicions d'ús i funcionament de l'app iOBRA. El tècnic que sol·liciti l'alta per fer ús de l'app iOBRA s'haurà d'inscriure ia més de complir la normativa de l'app i complir la normativa del COAATT, propietària de l'eina, portarà implícit complir la normativa a l'exercici de la seva professió, tant a allò referent al seu Col·legi Professional com en matèria de seguretat i salut, responsabilitat civil, protecció de dades i resta de normativa vigents. Un cop el tècnic deixi de tenir vinculació amb el propietari de l'eina, COAATT, aquest podrà desvincular l'accés al primer i qualsevol tercer vinculat, tenint l'obligació única de permetre el seu bolcat electrònic o en paper a petició expressa i en les condicions que estableixi el propietari. Aquest mantindrà les còpies de la informació durant el temps legalment establert. El sistema permet al tècnic abans de la seva desvinculació i en qualsevol moment anterior pugui recopilar i desar la documentació i informació dipositada als llibres que hagués creat.

Tercers

El tècnic usuari de l'app iOBRA podrà facilitar l'accés a tercers per ser col·laboradors o interessats en una obra/intervenció en qüestió. L'accés serà per a l'obra concreta en què el tercer és col·laborador en l'execució de la mateixa amb la finalitat de facilitar-ne la gestió, i afavorir la comunicació i la interrelació entre els diferents agents implicats en l'obra/intervenció. Un cop acabada l'obra/intervenció en qüestió aquest accés serà donat de baixa automàticament un cop el tècnic clou l'obra en qüestió o pel propietari de l'eina. El Tercer s'obliga a respectar i fer bon ús de l'eina, es responsabilitza de les dades introduïdes i de les dades que a l'eina pugui rebre o informar-se, complir de la mateixa manera totes les normes referents a ús de les claus d'accés, protecció de dades i resta de normativa sobre la qual se'ls ha donat d'alta.

Funcionament i ús de l'app iobra

Funcionament general

 • A) El funcionament de l'app iOBRA serà mitjançant l'ús de les tecnologies recents que facilitin la presa de dades, la geolocalització i la comunicació de les incidències a través de mòbils i tauletes, així com entrada d'informació a través d'entorn web.
 • B) Les dades introduïdes tant pels Tècnics com pels Tercers seran de la seva pròpia responsabilitat la seva veracitat, contingut i difusió, tant als formularis de dades de tercers com de les dades preses en el tractament dels Llibres Electrònics de Visites, d'Incidències i d'obres. Els esmentats estaran protegits amb les mesures de seguretat dissenyades per l'empresa desenvolupadora, i seran d'accés protegit, així com amb un protocol de còpies de seguretat.

Funcionament dels diferents llibres

Llibres Electrònics d'Incidències:

 • A) Geolocalització del dispositiu a l'obra en el moment de fer anotacions a aquest llibre i en qualsevol format com veu, fotografies, vídeos i documents. Enviament de les anotacions als agents interessats, la visualització per aquests agents com la verificació que l'han vist i/o aprovat.
 • B) L'anotació com a Llibre Electrònic d'Incidències es podrà realitzar quan s'hagi visat/registrat el treball professional pel COAATT, garantint la proximitat de l'obra mitjançant el control de georeferència, i la seguretat i custòdia durant la seva execució i un cop finalitzat el treball de coordinació en els termes establerts.
 • D) Finalitzada l'obra, es donarà per tancada la mateixa quan s'hagi visat/registrat el comunicat final de coordinació de seguretat al COAATT, o aquest.

Llibres Electrònics d'Obres

Segueix els mateixos paràmetres que el Llibre Electrònic d'Incidències, en referència a l'obertura i el tancament per part del COAATT, així com el sistema d'anotacions i comunicacions amb els diferents agents.

Llibres Electrònics de Visites

Segueix els mateixos paràmetres que els Llibres Electrònics d'Incidències i d'Obres però s'activarà simplement pel col·legiat i servirà com a seguiment, control i repositori de documents i anotacions, de tots els esdeveniments ocorreguts en el transcurs dels treballs de construcció, propis de la direcció d'execució de l'obra.

Ús de l'app iobra per part dels col·legiats

 • 1) El Tècnic podrà fer ús de l'app iOBRA mitjançant la gestió dels Llibres Electrònics de Visites, d'Incidències i d'Obres segons la seva necessitat, i sota la seva responsabilitat, sempre que compleixi allò establert en aquest document.
 • 2) El col·legiat interessat a fer servir l'app iOBRA haurà de validar aquest document i emplenar un qüestionari on facilitarà les vostres dades personals nom complet, DNI, adreça professional completa, correu electrònic, telèfon professional, número de col·legiat (resident, no resident o habilitat) i que accepta expressament les condicions d'ús app iOBRA com la política de privadesa i protecció de dades, i compleix els requisits establerts al punt 3.1 d'aquestes condicions d'ús i funcionament de l'app iOBRA.
 • 3) El col·legiat enviarà el citat qüestionari al COAATT (informàtica@apatgn.org) sent el Departament d'Informàtica del COAATT o en qui delegue en cas de conveniar amb altres col·legis, prèvia verificacions oportunes de compliment dels requisits establerts a l'apartat anterior, qui accepteu l'alta del tècnic a fer ús de l'app iOBRA i el seu entorn web.
 • 4) Acceptada l'alta, el sistema facilitarà la clau i la contrasenya al Tècnic per accedir i utilitzar l'app iOBRA. Es podrà regenerar la contrasenya des del lliurament de la primera o cada vegada que es requereixi a través d'un sistema de petició.
 • 5) Una vegada donat d'alta, el col·legiat podrà donar d'alta els clients i les obres que necessiti per a l'execució de les mateixes, fent ús del llibre electrònic que necessiti per a cada obra, d'acord amb el 4.2 d'aquestes condicions d'ús i funcionament de l'app iOBRA Es farà constar les dades oportunes de cada obra, i la documentació que consideri necessària l'execució de la mateixa, en versió mòbil o versió web, podent donar d'alta als tercers que intervindran amb les categories i nivells d'accés necessaris .
 • 6) Un cop acabada l'obra en qüestió, el col·legiat tramitarà el tancament del llibre electrònic utilitzat i donar de baixa als tercers implicats a l'obra, i d'acord amb el punt 4.2 d'aquestes condicions d'ús i funcionament de l'app iOBRA.
 • 7) Tota la documentació, comunicacions, enregistraments, etc, que el col·legiat hagi utilitzat per a la gestió de l'obra en qüestió quedés emmagatzemat al sistema de l'app iOBRA, sent la seva operativa d'acord amb el punt 4.5 d'aquestes condicions d'ús i funcionament de l'app iOBRA.
 • 8) Si el col·legiat tramita la baixa al COAATT o al sistema iOBRA, automàticament se li donarà de baixa del sistema de l'app iOBRA, no podent accedir ni utilitzar la documentació de les obres que a l'app iOBRA estigui emmagatzemada. En el supòsit voler accedir a la documentació, ho haurà de sol·licitar al Departament d'Informàtica que només autoritzarà la consulta i descàrrega de la documentació dipositada segons les condicions que s'estableixin Abans de la baixa al sistema iOBRA el Tècnic podrà descarregar la documentació i informació introduïda a els llibres electrònics.

Ús de l'app iobra per part dels tercers

 • 1) Els tercers, complint amb els establerts al punt 3.2 d'aquestes condicions d'ús i funcionament de l'app iOBRA, seran donats d'alta, expressament, a l'app iOBRA pel tècnic donat d'alta, quan aquest ho consideri oportú, i amb les capacitats de lectura i escriptura que consideri, així com de recepció i emissió de comunicacions.Una vegada donat d'alta, s'haurà d'autoritzar mitjançant validació al correu que se us enviarà.En el cas d'existir a la base de dades com Tercer Col·laborador en anteriors obres, requerirà únicament de la validació, recuperant les dades del perfil que tingués, i que en qualsevol moment podrà gestionar.
 • 2) La vigència del Tercer Col·laborador serà el període de temps que duri l'execució de l'obra per la qual ha estat donat d'alta. En qualsevol moment el Tècnic podrà bloquejar l'entrada de noves anotacions per part del Tercer col·laborador, i no es podrà eliminar sense haver-hi alguna anotació prèvia.
 • 3) Acabada l'obra, serà donat de baixa el tercer de manera automàtica de totes les autoritzacions d'accés al llibre electrònic corresponent a l'obra en qüestió, sense poder disposar d'accés als llibres.

Operativa d'emmagatzematge i tarifes d'ús de l'aplicació

L'app iOBRA té un apartat de documents, propi per a cada obra que el tècnic doni d'alta, que permet l'emmagatzematge digital de la documentació utilitzada per a l'execució de l'obra/intervenció, des de l'inici d'aquesta fase del projecte fins a l'emissió del certificat final d'obra o comunicat final de coordinació de seguretat, i tancament dels treballs.La responsabilitat del contingut, del manteniment, gestió i veracitat serà única i exclusiva del tècnic.La capacitat d'emmagatzematge de la documentació i contingut total de els llibres serà comptabilitzada per Tècnic que ha donat d'alt el llibre, tant de les entrades com de les dels Tercers Col·laboradors, sent responsable últim el Tècnic del contingut, així com de les tarifes i protocol de funcionament que es comuniquin cada inici d'any :

 • 1) Els tècnics col·legiats residents i no residents al COAATT tindran la tarifa i condicions i limitacions d'emmagatzematge que s'aprovin i publiquin anualment. Altres tècnics no col·legiats donats d'alta a través del COAATT també segons tarifa i condicions d'ús i accés.
 • 2) Altres tècnics que pertanyin a col·legis conveniats es regiran per l'acord i el funcionament acordat amb el COAATT com a propietari de l'eina, podent aplicar les normes que estableixi de funcionament i tarifes que el col·legi conveniat acordi respectant el conveni i normes establertes pel COAATT. Aquestes normes, condicions i limitacions podran ser revisables cada any.

Ús dels serveis i del portal web

Tècnics Col·legiats usuaris

Els col·legiats usuaris de l'app iOBRA es comprometen a utilitzar l'app iOBRA de conformitat amb la legislació vigent, les Condicions d'ús i funcionament de l'app iOBRA, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Els col·legiats usuaris han de vetllar pel bon prestigi professional del col·lectiu.

Els col·legiats usuaris renuncien a utilitzar qualsevol material i informació continguda a l'app iOBRA amb finalitats il·lícites o expressament prohibides en aquests termes d'ús. En tot cas, hauran de respondre davant el COAATT en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions o, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de 'virus informàtics') danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal del portal.

Suspensió o revocació del col·legiat usuari

Si el COAATT considera que el tècnic usuari incompleix aquestes condicions, es reserva el dret a suspendre o revocar el registre i el dret a accedir o utilitzar l'app iOBRA en qualsevol moment i sense responsabilitat o necessitat d'informar el col·legiat.

Tercers

Els tercers es comprometen a utilitzar l'app iOBRA de conformitat amb la legislació vigent, les Condicions d'ús i el funcionament de l'app iOBRA, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Els tercers renuncien a utilitzar qualsevol material i informació obtinguts mitjançant aquesta app iOBRA amb finalitats il·lícites o expressament prohibides en aquests termes d'ús. Com també abstenir-se de posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recollides a l'app iOBRA.

Revocació del tercer

Si el COAATT considera que el col·laborador incompleix aquestes Condicions, revocarà la seva col·laboració i no podrà utilitzar el portal, sense necessitat d'informar el col·laborador.

El posicionament del COAATT

El COAATT garanteix la neutralitat en el funcionament de l'app iOBRA, així com l'autorització d'accés a l'ús de l'app iOBRA.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

El COAATT no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa provocats per la manca d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, legalitat així com a errors o omissions dels que poguessin patir les informacions i serveis oferts pels tècnics col·legiats i tercers col·laboradors en aquesta app iOBRA o altres continguts a què es pugui accedir a través d'aquesta ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions, així com les seves difusions a altres tercers.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de l'app iOBRA i els seus serveis

El COAATT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de l'app iOBRA. El COAATT procurarà advertir amb suficient antelació de les interrupcions que puguin succeir en el funcionament app iOBRA i dels seus serveis sempre que sigui possible. El COAATT, o el seu servidor , poden no estar lliures de virus, errors, programes espia (spyware), Troians o similars.El COAATT no es fa responsable de qualsevol dany al maquinari o programari del vostre ordinador o altre tipus de tecnologia.Tampoc es fa responsable de cap pèrdua de informació arran de la transmissió, ús de dades o contingut erroni publicat pels col·legiats i/o tercers.

El COAATT exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l'app iOBRA i dels seus serveis.

Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de l'app iOBRA, dels serveis i dels continguts pels usuaris

El COAATT no garanteix que els col·legiats i/o tercers utilitzin els serveis i continguts de l'app iOBRA de conformitat amb les presents Condicions d'Ús ni que ho facin de forma diligent i prudent. El COAATT tampoc garanteix la veracitat de les dades que els col·legiats usuaris i/o tercers proporcionen sobre si mateixos a la seva àrea de registre, o en les seves participacions a l'app iOBRA.

Exclusió de garanties de la documentació emmagatzemada de les obres donades d'alta

El COAATT no és responsable de la veracitat de les dades, documentació escrita, gràfica, etc., que els col·legiats usuaris i/o tercers proporcionin sobre les obres donades d'alta i tinguin autorització d'accés.

Penalitzacions

El portal té un funcionament establert i detallat. El COAATT vetllarà perquè se'n faci un bon ús.

Tècnics Col·legiats usuaris

Qualsevol cas detectat que algun col·legiat usuari de l'app iOBRA no segueixi el procediment establert de l'app iOBRA podrà ser penalitzat per part del COAATT i les penalitzacions seran:

 • En cas d'un incompliment de la normativa de funcionament del COAATT informarà el col·legiat per escrit.
 • En el segon cas d´un incompliment de la normativa de funcionament, es bloquejarà l´ús de l´app iOBRA durant 1 mes, excepte la consulta de la informació ja introduïda de les obres donades d´alta.
 • En el tercer cas d´un incompliment de la normativa de funcionament, el COAATT decidirà quina serà la penalització, podent arribar a ser l´expulsió definitiva de l´ús de l´app iOBRA.

El COAATT serà vigilant del bon ús de l´app iOBRA, entenent que serà objecte d´incompliment qualsevol cas d´ús indegut o no adequat de l´aplicació dins de les actuacions professionals, de cessió a tercers d´ús en mode de suplantació d´identitat, donar autorització d'ús a tercers no relacionats amb l'obra en qüestió, de mala praxi professional, no visar o registrar una intervenció realitzada, no disposar d'assegurança de responsabilitat civil de l'obra/intervenció sobre la qual es fa la visita, introducció de documentació no corresponent a l'obra, no compliment de les normes del COAATT, …

Tercers col·laboradors

En cas que algun tercer que tingui autorització d'ús de l'app iOBRA no segueixi el procediment establert de l'app iOBRA, faci qualsevol actuació fraudulenta deliberada, mal ús o difamació de l'app iOBRA, podrà ser bloquejat o/i expulsat del portal .

El COAATT es reserva el dret d'actuar legalment en cas d'incompliment greu o reiterat de les normes de funcionament establertes.

Modificació o eliminació de la informació personal

El col·legiat podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació i oposició de la vostra informació professional a través de la mateixa app iOBRA.

Protecció de dades

El COAATT s'encarrega de l'ús i el funcionament del portal, així com de la protecció de les dades generades, amb les empreses de hosting, protecció de dades i desenvolupament contractades a aquest efecte.

Totes les dades de caràcter personal que s'obtinguin mitjançant la utilització del domini: app iOBRA, el COAATT compleix el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de la Unió Europea (RGPDUE), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Les dades personals que s'integrin en app iOBRA seran tractades de caràcter confidencial i seran dedicades exclusivament al desenvolupament, control i gestió objecte d'aquesta plataforma. El COAATT no tindrà cap responsabilitat respecte a les dades personals obtingudes i el tractament que faci els col·legiats i tercers autoritzats dacord amb lobjecte de la present app iOBRA.

El COAATT i les empreses encarregades del manteniment tindran accés com a administrador encarregat del tractament a les bases de dades, d'acord amb el contracte de col·laboració signat.

Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui vigent la vinculació entre el COAATT i els col·legiats, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l'exercici i/o la defensa d'eventuals reclamacions dels serveis prestats. Complint els requisits establerts al punt 4.5 d'aquestes condicions d'ús i funcionament de l'app iOBRA.

Les dades tractades estaran protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per preservar la seva confidencialitat, integritat i disponibilitat, la gestió comuna de les quals s'autoritza i es realitzarà en base al contracte de manteniment amb els proveïdors acordats en cadascun dels serveis.

En cas necessari, els col·legiats inscrits a l'app iOBRA podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, indicant a la comunicació exercici de drets i dirigint-se al responsable de protecció de dades del COAATT.

Propietat intel·lectual

El COAATT és titular dels noms de domini: app iOBRA

El COAATT és titular i propietari de l'app iOBRA íntegrament, incloent sense exclusió el seu disseny, estructura, textos i continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, marques, noms comercials, codi font, creativitats, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen o tenen com a cessionària el COAATT Els tècnics col·legiats usuaris i els seus tercers es comprometen a respectar aquests drets i requereixen d'autorització expressa per al seu ús, difusió o tractament. p>

Material publicat pels col·legiats

Els col·legiats usuaris són els titulars i responsables de tot el material i informació que incorporin a l'app iOBRA. En incorporar la documentació escrita, gràfica, etc., per a l'ús i execució de l'obra en qüestió, el col·legiat usuari garanteix que té el permís per fer-ho. Està prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública del lloc web per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts.

Material publicat pels tercers

Els tercers autoritzats en l'ús d'app iOBRA són responsables de tot el material que aportin a l'app iOBRA. En incorporar-lo, garanteixen que té el permís per fer-ho. Està prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública del lloc web per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions d'Ús es regiran per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del COAATT.

Data efectiva i modificacions de les condicions d'ús

Aquestes Condicions d'Ús van ser actualitzades per darrera vegada el 08 de febrer de 2022. El COAATT es reserva el dret de modificar o canviar de forma unilateral aquestes Condicions d'Ús en qualsevol moment. L'ús de l'app iOBRA implica l'acceptació d'aquestes Condicions d'Ús i les possibles modificacions.